Kompanitë e sigurimeve në Maqedoni reagojnë për shtyrjen e rritjes së çmimit të polisave

Kompanitë e sigurimeve në Maqedoni reagojnë për shtyrjen e rritjes së çmimit të polisave

Kompanitë e sigurimeve reaguan për vendimin e shtyrjes së rritjes së çmimit për polisat e sigurimit.

Ata thonë se Komisioni i Autopërgjegjësisë e ka marrë vendimin pa marrë parasysh analizat e industrisë së sigurimeve.

Sipas reagimit, kompanitë e Sigurimeve janë të zhgënjyer nga pretendimet e njëanshme dhe kualifikimet joprofesionale që u janë dërguar nga rregullatori ASO, mbi bazën e të cilave Komisioni ka ulur çmimin e autopërgjegjësisë.

Më poshtë reagimi i plotë:

Komisioni i Përgjegjësisë Automobilistike ka marrë vendim pa marrë parasysh analizat e industrisë së sigurimeve Kompanitë e sigurimeve janë të zhgënjyera nga pretendimet e njëanshme dhe kualifikimet joprofesionale që u janë dërguar nga rregullatori ASO, mbi bazën e të cilave Komisioni ka ulur çmimin e auto-përgjegjësisë.

Vendimi i sotëm i Komisionit të AO-së pranë Ministrisë së Financave për të rikthyer çmimet e OA-së përfaqëson një kërcënim të drejtpërdrejtë për stabilitetin financiar të sektorit të sigurimeve, duke vendosur një kufizim rregullator në politikat e çmimeve në tërësi, në kundërshtim me rekomandimet e KE-së në raporti për ecurinë e vendit tonë, i cili mund të vërë në dyshim seriozisht kujdesin ndaj të siguruarve.

Dhe nëse Komisioni i Përgjegjësisë së Automjeteve pretendonte se donte të merrte një vendim objektiv dhe transparent bazuar në parametra specifikë, ai bazohej vetëm në pretendimet e njëanshme dhe kualifikimet joprofesionale të ofruara nga rregullatori ASO.

Rregullatori i industrisë së sigurimeve, ndër të tjera, duhet të kujdeset për stabilitetin e sektorit të sigurimeve dhe reputacionin e kompanive që ai rregullon ASO, duke paraqitur analiza të pasakta dhe duke ofruar kualifikime për industrinë dhe mënyrën e funksionimit të saj, dëmton drejtpërdrejt reputacionin e të gjitha kompanive të sigurimit, dhe kompanive të tyre.

Rregullatori duhet të punojë drejt forcimit të industrisë së sigurimeve duke mbështetur përpjekjet e tyre për të mbrojtur të siguruarit, duke krijuar një nivel solid të aftësisë paguese dhe likuiditetit, i cili natyrisht vjen vetëm përmes operacioneve fitimprurëse. Përndryshe, krijohen kushte për destabilitet në sektorin financiar – diçka që askush nuk e dëshiron.

ASO doli me analiza në drejtim të vërtetimit të pajustifikimit të vendimeve të marra për rritjen e pjesës për kryerjen e veprimtarisë së sigurimit të autopërgjegjësisë. Në bazë të këtyre analizave, Komisioni i Përgjegjësisë së Automjeteve vendosi të vendosë një shumë maksimale për pjesën e aktivitetit, duke i kthyer kështu çmimet në nivelin para rritjes. Analizat e industrisë së sigurimeve nuk janë marrë fare parasysh.

Industria e sigurimeve nuk e pranon këtë analizë dhe e konsideron të gabuar dhe të njëanshme për të provuar opinion të paracaktuar dhe për të ulur çmimin për AO.

Pasaktësia e analizës bazohet në faktet e mëposhtme

Analiza është bërë e kombinuar për auto-përgjegjësinë, Kartonin e Gjelbër dhe sigurimin e kufirit dhe jo vetëm për auto-përgjegjësinë – e cila është subjekt ndryshimesh.

Analiza fokusohet në vërtetimin e qëndrueshmërisë/mjaftueshmërisë së primit teknik dhe jo në pjesën për kryerjen e një veprimtarie – e cila është subjekt ndryshimesh.

Analiza nuk merr parasysh dëmet e rezervuara dhe nuk bën një projeksion të ndikimit inflacioniste në to në vitet në vijim – gjë që është kyçe për një biznes me bisht të gjatë, pra shërbimin e dëmeve jomateriale në afat të gjatë.

Analiza nuk merr fare parasysh pjesën e kryerjes së aktivitetit dhe nuk mbështetet nga llogaritjet aktuariale dhe projeksionet e kostos.

Analiza përmban dispozita të përgjithshme interpretuese dhe pohime të bazuara në opinion dhe jo në fakte, RMV është një nga vendet e pakta ku shteti ka ende një funksion në përcaktimin e çmimit për AO të detyrueshme pavarësisht se është një ekonomi tregu. BE-ja çdo vit në Raportin e progresit të vendit përmend se kjo ndërhyrje shtetërore është në kundërshtim me rregulloren evropiane dhe se çmimi duhet të përcaktohet nga tregu i lirë, pra të bëhet liberalizimi i këtij tregu.

Me vendimin e miratuar nga Komisioni i Auto-përgjegjësisë, kufizohet pjesa e kryerjes së veprimtarisë, përkatësisht shpenzimet dhe vendoset kontroll 100% shtetëror mbi çmimet e autopërgjegjësisë. Me këtë po largohemi nga parimet e Bashkimit Europian dhe rregullat e ekonomisë së tregut.

Lajme Vendi